VISIE EN WERKWIJZE


Doel is om met z’n allen een zo gezond mogelijke balans te vinden tussen draaglast en draagkracht, en dat iedereen daarbij zijn of haar eigen verantwoor-delijkheid kan en wil nemen. Het streven is om gezondheid te bevorderen en niet alleen het verzuim te verminderen. Goede communicatie is daarbij onontbeerlijk. Niet alleen op het spreekuur, maar tussen alle betrokkenen bij verzuim en ziekmeldingen.


Verzuim is een complex geheel. Verschillende factoren kunnen een rol spelen als iemand zich ziek meldt. Een medische aandoening kan aanwezig zijn, maar vaak spelen andere aspecten mee. Er is op dat moment geen goede balans tussen mens en werk, tussen draagkracht en draaglast.


Verzuim is ook een van de parameters voor de gezondheids-situatie van een bedrijf. Ik benader een situatie met (dreigend) verzuim analytisch: welke aspecten spelen mee? Medisch, loopbaan, een functioneringsprobleem; is er overbelasting door het werk, door de thuissituatie of door een combinatie? Vervolgens stel ik een “werkhypothese “, een mogelijke verklaring, op voor het ontstaan van het probleem. Daarbij wil ik demedicaliseren waar het mogelijk is en het medische meewegen waar dat nodig is.

 De “werkhypothese” toets ik bij de betrokkenen (medewerker en leidinggevende) en in overleg met alle betrokkenen zoeken we naar een praktische oplossing, rekening houdend met ieders verantwoordelijkheid. Ik ben daarbij betrokken bij zowel werkgever als werknemer, ieders belang in het oog houdend. Zij moeten met elkaar verder.

Zo nodig coach ik leidinggevenden in het begeleiden van hun medewerkers m.b.t. inzetbaarheid en (voorkomen van)  verzuim. Van het begeleiden en voorkomen  van verzuim, naar het opzetten van gezondheidsmanagement in bredere zin is een volgende, uitdagende stap.

Dienstverlening:

  1. Opsommingsteken Verzuimbegeleiding

  2. Opsommingsteken Advisering mbt de Wet Verbetering Poortwachter

  3. Opsommingsteken Probleemanalyses, WIA aanvragen

  4. Opsommingsteken Keuringen

  5. Opsommingsteken Preventie spreekuur
        MEER OVER MIJ


        CONTRACTEN


        LOCATIES


        VISIE


CONTACT

Mevr. dr. E.P. van Rees

Zelfstandig bedrijfsarts te Alkmaar


T 06-54254886                     

E emmelien@bedrijfsartsvanrees.nl

I www.bedrijfsartsvanrees.nl


Zakelijke gegevens

KvK58550119

BTW79998008B01

IBAN NL51 INGB 0686919734

Algemene voorwaarden gedeponeerd 20-11-2013 te Alkmaar

BIG 29013968301                                                                  

Communicatief en besluitvaardig

Pro-actieve en onafhankelijke opstelling

Betrokken bij bedrijf en medewerkers

Demedicaliserend waar mogelijk

Bekend met eigen regie modellen